Kontakt

Centrum Handlowe
Europa Centralna

Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
sekretariat administracji
tel. 32 778 50 00

Zarządca Centrum Handlowego:
Apsys Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Dodatkowe informacje na:
www.apsysgroup.com
Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), przy Alei Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych

map-embed.com