Kontakt

Centrum Handlowe Europa Centralna

Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
tel. 32 778 50 00

Zarządca Centrum Handlowego:
Apsys Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Dodatkowe informacje na:
www.apsysgroup.com
Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8 375 005.00 złotych wpłaconym w całości.