Regulamin korzystania z Miasteczka Zimowego

 REGULAMIN KORZYSTANIA Snowpark

 1. Organizatorem jest Mash Up Events z siedzibą w Katowicach  przy ul. Panewnickiej 188, kod pocztowy 40-772. Właścicielem terenu jest Europa Centralna sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewska 7, 03-802.
 2. Urządzenia w obrębie snowparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące na snowboardach i nartach freestyle.    
 3. Uczestnicy korzystają ze snowparku tylko na własną odpowiedzialność.
 4. Zalecana jest jazda z pełnym zabezpieczeniem, w tym: kasku, ochraniaczach na golenie, kolana, łokcie, nadgarstki i kręgosłup, z tym że jazda osób do 18 lat bez zabezpieczenia jest zabroniona.
 5. Na jednym urządzeniu może jeździć jednocześnie tylko jedna osoba. 
 6. Na terenie snowparku obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.
 7. Jazda i użytkowanie urządzeń snowparku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabroniona. 
 8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać ze snowparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 
 9. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabronione i grozi kalectwem bądź śmiercią. 

10.  Jazda w snowparku na desce snowboardowej lub nartach jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 

11.  Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem ze snowparku oraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam jeżdżący, w związku z czym producent urządzeń, właściciel terenu oraz organizator snowparku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu.

12.  W przypadku organizowania imprez sportowych, okolicznościowych oraz szkoleń i zawodów harmonogram korzystania ze snowparku może ulec zmianie

13.  Wejście na teren snowparku jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

14.  Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania ze Snowparku:

- zanim przystąpisz do jazdy zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia; 
- potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli ci zaznajomić się z terenem; 
- nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy; bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności; 
- nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności i doświadczenia; 
- teren parku jest dostępny dla każdego zawodnika niezależnie od sprzętu ani zdolności; 
- czekaj na swą kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa; 
- dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy zawodników,

- innych użytkowników snowparku traktuj tak, jak sam chciałbyś być traktowany

- szanuj środowisko naturalne. 

15.  Snowparkiem opiekują się wyłącznie osoby upoważnione przez Mash Up Events

16.  Obsługa snowparku zastrzega sobie prawo do usunięcia osób, które naruszają przepisy i nie stosują się do regulaminu korzystania ze snowparku.

17.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności wyrządzonej przez użytkowników Snowparku osobom trzecim.

18.  Snowpark działa w terminie 7.12.2013 -  28.2.2014 otwarty jest w godzinach:

- poniedziałek – piątek, w godzinach 15:00 – 20:00

- sobota – niedziela w godzinach 12:00 – 20:00

- w terminie: 20 stycznia - 2 lutego 2014r., w godzinach 10:00 – 20:00

- 24.12.2013 w godzinach 9:00 – 15:00, 31.12.2013 w godzinach 11:00 – 17:00

Snowpark będzie nieczynny w dniach: 25.12.2013, 26.12.2013, 1.01.2014, 6.01.2014

Termin i godziny otwarcia snowparku mogą ulec zmianie.

19.  W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych harmonogram korzystania ze snowparku może ulec zmianie

20.  Reklamacja w formie elektronicznej można przesyłać można przesyłać na adres mailowy poczta@mashupevents.pl, lub pod nr 886 369 469

REGULAMIN KORZYSTANIA Lodowisko

 1. Organizatorem jest Mash Up Events z siedzibą w Katowicach  przy ul. Panewnickiej 188, kod pocztowy 40-772. Właścicielem terenu jest Europa Centralna sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa.
 2.  Lodowisko jest dostępne w dniach 7.12.2013 -  28.2.2014 w godzinach:

- poniedziałek – piątek, w godzinach 15:00 – 20:00

- sobota – niedziela w godzinach 12:00 – 20:00

- w terminie: 20 stycznia - 2 lutego 2014r., w godzinach 10:00 – 20:00

- 24.12.2013 w godzinach 9:00 – 15:00, 31.12.2013 w godzinach 12:00 – 15:00

Lodowisko będzie nieczynne w dniach: 25.12.2013, 26.12.2013, 1.01.2014, 6.01.2014

Termin i godziny otwarcia lodowiska  mogą ulec zmianie.

 1. Niezależnie od czasu wejścia na taflę lodowiska, osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 2. W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup zorganizowanych harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 3.  Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik ma prawo do wstrzymania wstępu na lodowisko.
 4. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z wypożyczalni łyżew, po wcześniejszym wykupieniu biletu w wypożyczalni oraz pozostawieniu ważnego dokumentu tożsamości.
 5.  Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z usług szlifierni – w wyznaczonych terminach 
 6. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
- posiadania na rękach - w trakcie jazdy na lodzie - rękawiczek,
- ostrożnej jazdy na lodzie,
- dbania o wypożyczony sprzęt,
- dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej,
- niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
- przestrzegania ładu i porządku obowiązującego w Regulaminie Centrum i Parkingu CH Europa Centralna

 

 

 1. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:

- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu
- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego, jeździć z kijem hokejowym,
- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska
- rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę, rzucania śniegiem

- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska  z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,

- wprowadzać zwierząt

- chodzenia na łyżwach poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.

10.  Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się:

- jazdę na lodzie w czapkach osłaniających potylicę
- dzieciom do lat 10ciu – jazdę w kaskach ochronnych

11.  Zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu.

12.   Osoby w stanie nietrzeźwym nie są wpuszczane na teren obiektu.

13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie lodowiska.

14.   Użytkownik, który na terenie lodowiska spowoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu będącego w użytkowaniu Organizatora jest zobowiązany do naprawienia szkody lub do pokrycia kosztów uszkodzenia wycenionych przez Organizatora.

15.   W stosunku do użytkownika, który nie zwróci wypożyczonych łyżew, Organizator podejmie odpowiednie środki prawne.

16.   W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu służba porządkowa może zastosować następujące środki:

a)   zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
b)   wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,

c)  osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon.

 

17.  Harmonogram korzystania z lodowiska, wypożyczalni i szlifierni podane są użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska.

18.  Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z lodowiska oraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam jeżdżący, w związku z czym producent urządzeń, właściciel terenu oraz organizator lodowiska nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu

19.  Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 

20.  Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad. wejście na teren lodowiska jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

21.  W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

22.  Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

23.  Przy lodowisku znajduje się wypożyczalnia łyżew w której można wypożyczyć łyżwy po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 5 złotych oraz pozostawieniu w zastaw dokumentu tożsamości.

24.  Z wypożyczonego w wypożyczalni sprzętu należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

25.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności wyrządzonej przez użytkowników lodowiska osobom trzecim.

26.  Reklamacje w formie elektronicznej można przesyłać na adres mailowy poczta@mashupevents.pl bądź zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu:

886 369 469